Εκπαίδευση

Από αυτό τον τομέα, οι μαθητές θα μπορούν να βρούν οτιδήποτε αφορά σε υλικό των μαθημάτων τα οποία διαχειρίζεται το εργαστήριο. Μείνετε Συντονισμένοι!

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Το μάθημα αποσκοπεί στη διδασκαλία εισαγωγικών εννοιών στο πεδίο του αντικειμενοστραφή προγραμματισμού. Η φιλοσοφία του μαθήματος αποσκοπεί στο να αναγνωριστούν οι έννοιες αυτές, μέσω των οποίων ο σπουδαστής μαθαίνει να κατασκευάζει αυτόνομες εφαρμογές, αλλά και εφαρμογές διαδικτύου με χρήση της γλώσσας Java. Το μάθημα ξεκινά με την εισαγωγή στην αντικειμενοστραφή λογική και ακολούθως εξειδικεύει στην κατασκευή εφαρμογών, με χρήση εργαλείων υλοποίησης κώδικα.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Το μάθημα αποσκοπεί στη διδασκαλία των βασικών μεθοδολογιών με βάση τις οποίες σχεδιάζεται, υλοποιείται, ελέγχεται και τελικά μπαίνει στην παραγωγική διαδικασία ένα σύνθετο έργο λογισμικού. Το μάθημα ξεκινά με μια εισαγωγή στις βασικές έννοιες της τεχνολογίας λογισμικού και ακολούθως εξειδικεύει στην αντικειμενοστραφή ανάλυση και υλοποίηση. Με αυτόν τον τρόπο, όταν ο σπουδαστής ολοκληρώνει την παρακολούθηση του μαθήματος, έχει αποκτήσει πρακτικές γνώσεις αναφορικά με την υλοποίηση συνθέτων έργων λογισμικού.

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Το μάθημα αποσκοπεί στη διδασκαλία των βασικών αρχών σχεδίασης, υλοποίησης και διαχείρισης σχεσιακών βάσεων δεδομένων, χρησιμοποιώντας νέα εργαλεία και τεχνικές σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον.

ΔΙΚΑΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Το μάθημα αποσκοπεί στην προβολή της κοινωνικής διάστασης της Πληροφορικής. Εστίαση γίνεται στην εντρύφηση της επαγγελματικής υπευθυνότητας, μέσα από μια ηθική και δεοντολογική θεώρηση κατά την εξάσκηση του επαγγέλματος. Ανάλυση γίνεται σε νομικούς κώδικες (εσωτερικούς, κοινοτικούς, διεθνείς) στον ευρύτερο χώρο των πληροφοριακών συστημάτων, αλλά και στα Όργανα (εθνικά και διεθνή) και Ρυθμιστικές Αρχές σχετικές με την ΚτΠ (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΕΕΤΤ, Αρχή Προστασίας Δεδομένων κ.ά.). Σημεία προσοχής αποτελούν η Προστασία Προσωπικών Δεδομένων στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και στο Διαδίκτυο, η ηθική και η Δημοκρατία στην Κοινωνία της Πληροφορίας, καθώς επίσης και οι τεχνολογίες ενίσχυσης της Ιδιωτικότητας.Information Society GrNET